Moonlight yoga
ontspannende yogalessen voor iedereen

Algemene voorwaarden &Privacyverklaring Moonlight Yoga

ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING

Moonlight Yoga – de gebruiker van deze voorwaarden en alle aan Moonlight Yoga op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. Cursist – deelnemer aan een door Moonlight Yoga verzorgde workshop, cursus of opleiding.


ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID EN GELDIGHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Moonlight Yoga als opdrachtnemer optreedt.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij door Moonlight Yoga schriftelijk zijn bevestigd. Moonlight Yoga behoudt het recht de voorwaarden tussentijds aan te passen. Eventuele aanpassingen worden gepubliceerd op de website www.moonlightyoga.nl


ARTIKEL 3 STRIPPENKAARTEN
3.1 Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.
3.2 Aan het einde van de periode waarvoor de strippenkaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Strippenkaarten kunnen niet worden verlengd of tussentijds stopgezet. Moonlight yoga verleent geen restitutie op leskaarten.
3.3 Geldigheid van de strippenkaart is 3 maanden na aanschaf.
3.4 Proeflessen zijn éénmalig aan te schaffen door een cursist
3.5 Losse lessen kunnen meermaals aangeschaft worden naast de bestaande strippenkaarten. Annulering door cursist van een geboekte les dient   maximaal 24 uur voorafgaand van de geboekte les op de lesdag zelf te geschieden middels contact met docent. Bij annulering minder dan 24 uur voorafgaand aan de les, komt het lestegoed te vervallen.  


ARTIKEL 4 LESROOSTER
Het lesrooster is te vinden op de website, via Moonlight Yoga - Lesrooster - Momoyoga en in de Momoyoga app. Dit rooster kan door Moonlight Yoga desgewenst worden gewijzigd. Ook behoudt Moonlight Yoga het recht lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde lessen en leskaarten.


ARTIKEL 5 WORKSHOPS EN CURSUSSEN
5.1 Een opdracht tot het geven van een workshop of cursus wordt door Moonlight Yoga aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
5.2 Een cursist kan uitsluitend aan de workshop of cursus deelnemen als vooraf het lesgeld is voldaan.
5.3 Moonlight Yoga behoudt het recht om ten aanzien van workshops en cursussen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
5.4 Annulering van deelname aan workshops en cursussen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.
5.5 Bij annulering tot 48 uur voor aanvang van de workshop wordt het aankoopbedrag bewaard voor een volgende workshop, deze dient dan binnen een half jaar na de annulering gevolgd te worden. Bij niet tijdig annuleren vervalt het aankoopbedrag.


ARTIKEL 6 NAKOMING MOONLIGHT YOGA
6.1 Moonlight Yoga behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een les, cursus of workshop te annuleren of deelname van de cursist te weigeren voorafgaand aan de start van een les, cursus of workshop.
6.2 Moonlight Yoga heeft het recht cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de les, cursus of workshop verhinderen of verstoren, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling door de cursist ongewijzigd.
6.3 Moonlight Yoga is niet verplicht cursussen en/of workshops te herhalen voor cursisten die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lesdagen blijft onverminderd verschuldigd.


ARTIKEL 7 PRIJS EN BETALING
7.1 De tarieven van de verschillende leskaarten proeflessen, losse lessen, workshops en cursussen staan vermeld op de www.Moonlightyoga.nl.
7.2 Alle genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Prijswijzigingen worden aangekondigd op www.Moonlightyoga.nl.


ARTIKEL 8 OVERMACHT
In geval van overmacht heeft Moonlight Yoga het recht lessen, cursussen en workshops te wijzigen en/of te laten vervallen zonder verdere verplichtingen.


ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Voor geleden schade is Moonlight Yoga uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Moonlight Yoga.
9.2 Moonlight Yoga is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade aan, of het zoekraken van, (persoonlijke) eigendommen.
9.3 Moonlight Yoga is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.
9.4 Door Moonlight Yoga verstrekte (veiligheids-)instructies dienen door cursist in acht te worden genomen.


ARTIKEL 10 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


ARTIKEL 11 PRIVACY
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven. Moonlight Yoga gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens. Moonlight Yoga zal persoonlijke informatie van cursisten niet aan derden verstrekken zonder persoonlijke toestemming.

11.1 Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons. In alle andere gevallen verwerken we de gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over is gegaan en hoe je toen reageerde. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.

11.2 We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.